HOME
BROWSE COLLECTIONS
HELP (SEARCH TIPS)
ADVANCED SEARCH
    Translate to:

Collections:CityU Electronic Theses and Dissertations ( 1731 total )

(Extended) visual cryptography scheme for color images with no pixel expansion
Yi zhong (kuo chong xing) xiang su bu kuo zhan de cai se shi jue mi ma fang an
一種(擴充型)像素不擴展的彩色視覺密碼方案

Date: 2011-05-25T01:18:01Z
Author: Wu, Xiaoyu (吳曉宇)
Publisher: City University of Hong Kong

({plusmn})-Praeruptorin a derivatives : synthesis, structure-activity relationship and mechanisms in reversal of P-glycoprotein-mediated multidrug resistance in cancer cells
Bai hua qian hu jia su yan sheng wu de he cheng yi ji qi dui P-tang dan bai jie dao de zhong liu xi bao duo yao nai yao xing de ni zhuan huo xing, gou xiao guan xi he ni zhuan ji zhi de yan jiu
白花前胡甲素衍生物的合成以及其對 P-糖蛋白介導的腫瘤細胞多藥耐藥性的逆轉活性, 構效關系和逆轉機制的研究

Date: 2008-02-11T07:06:56Z
Author: Shen, Xiaoling (沈小玲)
Publisher: City University of Hong Kong

Revitalization of Chinese rural Christian church since the 1980s : a case study of Shuizhai Church, Wuhua County, Eastern Guangdong
1980 nian dai yi lai Zhongguo nong cun Jidu jiao hui de fu xing : yi Yue dong Wuhua Xian Shuizhai tang wei li
一九八零年代以來中國農村基督教會的復興 : 以粤東五華縣水寨堂為例

Date: 2009-10-29T06:01:09Z
Author: Chen, Yun (陳贇)
Publisher: City University of Hong Kong

Design of 28 GHz microstrip antenna array
28 zhao he si wei dai ju zhen tian xian she ji
28 兆赫斯微帶矩陣天線設計

Date: 2007-05-10T04:23:26Z
Author: Tong, Ho Yin (湯浩然)
Publisher: Dept. of Electronics [i.e. Electronic] Engineering, City University of Hong Kong

3D protein substructure identification and nearest neighbor search
3D dan bai zhi zi jie gou de jian ding he zui jin lin cha zhao
3D 蛋白質子結構的鑒定和最近鄰查找

Date: 2011-05-25T01:18:07Z
Author: Yang, Yong (楊勇)
Publisher: City University of Hong Kong

3D object model reconstruction from multiple views
Cong duo jiao du tu xiang chong jian li ti mo xing
從多角度圖像重建立體模型

Date: 2007-09-25T08:07:42Z
Author: Wong, Sze Sze (黃思思)
Publisher: City University of Hong Kong

3D object representation and analysis with application in object simulation and retrieval
San wei mo xing de biao da, fen xi ji qi zai san wei fang zhen yu mo xing jian suo zhong de ying yong
三维模型的表达, 分析及其在三维仿真与模型检索中的应用

Date: 2011-05-25T01:13:03Z
Author: He, Qizhen (何其真)
Publisher: City University of Hong Kong

3G and internet protocols integration
3G yu hu lian wang xie yi zheng he
3G 與互聯網協議整合

Date: 2008-02-11T07:07:35Z
Author: Tso, Fung Po Posco (曹鳳波)
Publisher: City University of Hong Kong

Effects of 4-methylbenzylidene camphor (4-MBC) on neuronal and muscular development in zebrafish (Danio rerio) embryos
4-jia ji bian ya ji zhang nao dui ban ma yu pei tai shen jing he ji ru fa yu de ying xiang
4-甲基苄亞基樟腦對斑馬魚胚胎神經和肌肉發育的影響

Date: 2012-08-07T07:45:43Z
Author: Li, Wai Tsun Vincent ( 李煒俊)
Publisher: City University of Hong Kong

Empirical testing of the 4Ps model : effects of a Computer-Aided-Instruction (CAI) program on Hong Kong upper primary school students' creativity
4P mo xing zhi shi zheng ce shi : dian nao fu zhu xun lian ke cheng dui ti sheng Xianggang gao xiao xue sheng chuang zao li de xiao neng
4P 模型之實證測試 : 電腦輔助訓練課程對提昇香港高小學生創造力的效能
Si P mo xing zhi shi zheng ce shi : dian nao fu zhu xun lian ke cheng dui ti sheng Xianggang gao xiao xue sheng chuang zao li de xiao neng
四 P 模型之實證測試 : 電腦輔助訓練課程對提昇香港高小學生創造力的效能

Date: 2007-07-11T09:26:47Z
Author: Ng, Teresa Tsui San (吳翠珊)
Publisher: City University of Hong Kong