HOME
BROWSE COLLECTIONS
HELP (SEARCH TIPS)
ADVANCED SEARCH
    Translate to:

Collections:Lian Huan Hua Chinese Picture Story Books ( 169 total )

A Q zheng zhuan cha tu 阿Q正傳插圖 (The True Story of Ah Q)
Date: 1959-00-00
Author: Lu Xun 魯迅
Publisher: Shanghai: Shanghai ren min mei shu chu ban she, 1959.

Afu 阿福
Date: 1972-00-00
Author: Huang, Baozhu 黄宝柱
Publisher: Beijing :Ren min mei shu chu ban she,1972.

Along shi fu yu Xiaofeima 阿龙师傅与小飞马
Date: 1974-00-00
Author: Liu, Junci 刘军次
Publisher: Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1974.

Baiqiu'en zai Zhongguo 白求恩在中國
Date: 1973-00-00
Author: Zhong Zhicheng 钟志诚
Publisher: Shenyang : Liaoning ren min chu ban she, 1973.

Ban ye ji jiao 半夜鸡叫
Date: 1970-00-00
Author: Shanghai dian ying xi tong "Ban ye ji jiao" bian she zu 上海电影系统《半夜鸡叫》编摄组
Publisher: Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1970 (1972 printing).

Bao feng yu qian hou 暴风雨前后
Date: 1973-00-00
Author: Wei Jiangfan 韦江凡
Publisher: Beijing : Ren min mei shu chu ban she, 1973.

Bian fang xiao shao bing 边防小哨兵
Date: 1974-00-00
Author: Sun, Genxi 孙根喜
Publisher: Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1974.

Bian qia tuo ling 边卡驼铃
Date: 1972-00-00
Author: Sun, Jingrui 孙景瑞
Publisher: Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1972

Bin lang shan xia 槟榔山下
Date: 1973-00-00
Author: 关则驹 Guan Zeju, 李昌柏 Li Changbai
Publisher: [Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she, 1973.

Brave little shepherd Chaolu (Xiao Chao Lu mu yang 小超魯牧羊)
Date: 1964-00-00
Author: Jiang Nan 江南
Publisher: Peking : Foreign Languages Press, 1964.